KONTAKT

Sekretariat
+48 58 520 94 80,
kom: 501 009 332 
fax: +48 58 309 44 17

sekretariat@grupa.com.pl


Dział Księgowości

+48 58 520 94 86


Dział Zarządzania Nieruchomościami
+48 58 520 94 85

Zajazd LIPCE
kom.: 537-878-875

Wspólne przedsięwzięcie inwestycyjne.

Grupa Zarządzająca Pomerania S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Trakt św. Wojciecha 293 C tel. 58 520 94 80 ( GZP S.A.) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony dot. realizacji wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego, dotyczącego zabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul.:

Jana z Kolna 36,dzielnica Śródmieście

Grupa Zarządzająca Pomerania S.A. z siedzibą w Gdańsku jest użytkownikiem wieczystym gruntu i właścicielem budynku stanowiącą odrębną nieruchomość. Okres użytkowania 5.12.2089 r.

Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa.

Nieruchomość stanowiąca funkcjonalną całość, składa się z następujących części:

- działka nr 830 o pow. 4 716 m2 zabudowana czterokondygnacyjnym budynkiem magazynowo-handlowym o konstrukcji żelbetowej z zapleczem biurowym o pow. ogólnej 5 807 m2 , pow. użytkowej 5 041,82 m2 , studzienkami chłonnymi i rewizyjnymi, wodociągiem zewnętrznym i wewnętrznym, trzema kanałami burzowymi, kanalizacją sanitarną, linią elektroenergetyczną przesyłową, nawierzchnią placu, ogrodzenia, murem oporowym. Budynek wybudowany w latach pięćdziesiątych XX wieku; objęte księgą wieczystą – KW GD1Y/00009628/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych.

- działka nr 831 o pow. 1 232 m2 stanowiąca zaplecze parkingowe dla budynku magazynowo-handlowego; objęta księgą wieczystą – KW GD1Y/00048371/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych.

- działka nr 832 o pow. 86 m2 zabudowana budynkiem trafostacji o pow. zabudowy 42,00 m2 , wybudowanym ok. roku 1950; objęte księgą wieczystą – KW GD1Y/00054614/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość jest ogrodzona, wyposażona w instalację wodociągową, kanalizacyjną, c.o. i c.w. – miejskie, elektryczną, wentylacyjną, teleinformatyczną.

Lokalizacja w centrum miasta, w pobliżu Dworca Głównego Gdyni, Sądy Rejonowego, Hali Targowej oraz torowiska.

Dojazd do nieruchomości drogą gminną - ul. Jana z Kolna.

 

Dla terenu, na którym znajduje się ww. nieruchomość obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony Uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XXXIO/790/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Teren, na którym znajdują się ww. nieruchomości wg. ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przeznaczony jest pod tereny zabudowy usługowej/zabudowy wielorodzinnej.

 Materiały do pobrania.
 

 Szczegółowe warunki realizacji wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego – zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Gdyni przy ul. Jana z Kolna 36 w zamian za przeniesienie na GZP S.A. nakładów w postaci odrębnej własności lokali użytkowych, niezbędnej powierzchni komunikacji oraz miejsc parkingowych w wybudowanym przez inwestora na przedmiotowej nieruchomości budynku/budynkach biurowych lub biurowo-mieszkaniowych

 

Postępowanie przetargowe prowadzone będzie w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego, dwuetapowo.

Zarząd GZP S.A. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru podmiotów, z którymi podejmie negocjacje a także prawo odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawno-finansowych.

 

I etap – zebranie ofert wstępnych

II etap – przeprowadzenie negocjacji z wybranymi oferentami, złożenie przez oferentów wiążących ofert.

 

Pisemne oferty wstępne należy składać do dnia 15 września 2018 roku, na adres:

Grupa Zarządzająca Pomerania  SA 
ul. Trakt św. Wojciecha 293 C, 80-001 Gdańsk 
e-mail: sekretariat@grupa.com.pl 

 

I etap postępowania

Oferta wstępna powinna zawierać:

1. Opis doświadczenia prowadzonej przez inwestora działalności podobnej do proponowanego zamierzenia inwestycyjnego, wykazanie się realizacją konkretnych inwestycji podobnych oraz opis zrealizowanych projektów w Polsce i poza granicami Polski, czas działania na rynku, itp.,

2. opis zamierzenia inwestycyjnego wraz z deklaracją wykonania inwestycji na własny koszt inwestora,

3. oferowaną GZP S.A. powierzchnię biurową podaną w % ( plus powierzchnia komunikacji) wraz ze wskazaniem wstępnej lokalizacji (np. parter budynku) oraz miejsca parkingowe/powierzchnię parkingową – ilość/wielkość wraz z wstępną lokalizacją, przy czym przy określeniu powierzchni biurowej przeznaczonej dla GZP S.A., winna być wskazana powierzchnia użytkowa całego budynku/budynków na podstawie której będzie liczony %, (plus powierzchnia komunikacji),

4. proponowany termin realizacji inwestycji:

1) od podpisania umowy: przewidywany czas do uzyskania pozwolenia na budowę

2) od uzyskania pozwolenia na budowę do uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokali na powierzchnię biurową, która stanowić będzie własność GZP S.A.

3) informację o możliwości późniejszego zarządzania przez GZP S.A. nowopowstałą powierzchnią biurową,

4) inne informacje istotne według uznania inwestora składającego ofertę,

5) wykaz osób umocowanych do działania w imieniu inwestora (oryginały udzielonych pełnomocnictw).

6) podanie osoby, numeru telefonu i adresu e-mail z którą należy się kontaktować w sprawie złożonej oferty,

5. Dokumenty składane przez inwestora powinny być podpisane przez osobę/y upoważnione do reprezentowania inwestora.

6. Po przeprowadzeniu analizy ofert wstępnych, inwestorzy zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu lub nie do II etapu postępowania.

 

II etap postępowania

 

  1. Przekazanie inwestorom zakwalifikowanym do II etapu szczegółowych informacji dot. współpracy inwestycyjnej, sposobu przygotowania oferty ostatecznej (wiążącej),wysokość wadium,

  2. Udostępnianie informacji o nieruchomości, zapoznanie inwestorów ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości,

  3. Spotkania komisji przetargowej z zakwalifikowanymi do II etapu inwestorami,

  4. Rekomendacja komisji przetargowej wyboru inwestora dla Zarządy GZP S.A.,

  5. Uzyskanie przez GZP zgód organów korporacyjnych,

  6. Podpisanie umowy. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego na inwestora nastąpi bez obciążenia hipotecznego.

 

Nieruchomość na sprzedaż

 

Grupa Zarządzająca Pomerania S.A. z siedzibą w Gdańsku sprzeda nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Gdańsku przy ul. Trakt św. Wojciecha 293, w obrębie 109, w skład której wchodzą min. działki nr 137/24 i 138/2 o łącznej powierzchni 7234 m2  zabudowane budynkiem Dworu Ferberów o powierzchni użytkowej 708 m2, objętą księgą wieczystą – KW GD1G/00280852/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku.

Lokalizacja bezpośrednio przy drodze DK 91 pomiędzy Gdańskiem a Pruszczem Gdańskim, dzielnica Orunia – św. Wojciech – Lipce.

Budynek Dworu Ferberów – obiekt o trzech kondygnacjach naziemnych, podpiwniczony z poddaszem.

Instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, grzewcza, gazowa, teleinformatyczna.

Dostęp do drogi publicznej DK 91 ul. Trakt św. Wojciecha, poprzez drogę wewnętrzną stanowiącą własność Skarbu Państwa.

Dwór Ferberów znajduje się w granicach zespołu rezydencjonalnego w Gdańsku – Lipcach wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 1050(901) decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 04 lutego 1984 roku. Zespół ten został wpisany indywidualnie do ww. rejestru i nie stanowi układu urbanistycznego w rozumieniu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Na terenie nieruchomości nie znajdują się pomniki przyrody, nieruchomość nie leży w strefie ochrony konserwatora przyrody.

Obiekt wymaga remontu.

Dla terenu, na którym znajduje się ww. nieruchomość nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Według ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr XVIII/431/07 z dnia 20 grudnia 2007 roku przewidywany kierunek zmian w strukturze przestrzennej i przeznaczeniu terenu na którym nieruchomość jest zlokalizowana określono jako: dominujące: zabudowa produkcyjno-usługowa.

Cena: 2 112 000,00 PLN

Oferty i zapytania prosimy kierować na adres: 
Grupa Zarządzająca Pomerania  SA 
ul. Trakt św. Wojciecha 293 C, 80-001 Gdańsk 
e-mail: sekretariat@grupa.com.pl

 
 









Wszelkie Prawa Zastrzezone 2008 Pomerania S.A. Projekt IQ.pl