KONTAKT

Sekretariat
+48 58 520 94 80,
kom: 501 009 332 
fax: +48 58 309 44 17

sekretariat@grupa.com.pl


Dział Księgowości

+48 58 520 94 86


Dział Zarządzania Nieruchomościami
+48 58 520 94 85

Zajazd LIPCE
kom.: 537-878-875

Przetarg na dostawę, montaż i dzierżawę urządzeń do systemu parkingu bezobsługowego

Grupa Zarządzająca Pomerania S.A. ul Trakt św. Wojciecha 293 C , 80-001 Gdańsk, zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Dostawa, montaż i dzierżawa urządzeń do systemu parkingu bezobsługowego przy ul. Rzeźnickiej 65 w Gdańsku.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Dostawa fabrycznie nowych urządzeń wyszczególnionych w Specyfikacji/dokumentacji urządzeń/systemu.

 2. Montaż i uruchomienie urządzeń realizujących obsługę parkingu bezobsługowego w dwóch strefach – abonamenty oraz rotacja.

 3. Montaż i uruchomienie systemu monitoringu CCTV w taki sposób, aby wszystkie miejsca postojowe były monitorowane. Zamawiający przewiduje możliwość wykorzystanie istniejących słupów oświetleniowych. Zamawiający przewiduje wykorzystanie co najmniej 12 kamer zewnętrznych IP.

 4. Pełne wsparcie, utrzymanie, nadzór i serwis gwarancyjny realizowany przez okres 5 lat (60 miesięcy) od odbioru i uruchomienia urządzeń.

 5. Płatność za kompletny system wraz z dodatkowymi usługami realizowana będzie przez okres 5 lat (60 miesięcy) w równych opłatach miesięcznych. Po tym okresie urządzenia i cały system przejdą na własność Zamawiającego za 1 zł netto.

 6. Obsługa gotówki realizowana przez Zamawiającego, przy czym system musi posiadać stosowne zabezpieczenia do odbioru gotówki, tak by dostęp do gotówki był możliwy tylko dla Zamawiającego.

 7. Zamawiający dokona niezbędnych modernizacji i prac budowlanych na terenie parkingu na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę projektu na własny koszt. Wykonawca zobowiązany będzie do uzgodnienia z Zamawiającym zakresu prac przed podpisaniem Umowy.

 8. Wykonawca przez cały okres umowy zapewni niezbędną łączność internetową z systemem parkingowym oraz całodobowy system monitoringu CCTV na własny koszt.

 9. Oczekiwany termin zakończenia prac związanych z dostawą i montażem do: 15.11.2018 r.

 10. Pytania dot. przedmiotu zamówienia należy kierować na adres: sekretariat@grupa.com.pl

 11. Kryterium oceny ofert – cena 100%

 12. Wadium – nie przewiduje się

 13. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – nie przewiduje się.

 14. Pisemne oferty, na załączonym formularzu, należy składać do dnia 26 września 2018 roku do godziny 14 00 w Sekretariacie Grupy Zarządzającej Pomerania  S.A., ul. Trakt św. Wojciecha 293 C, 80-001 Gdańsk.

 15.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty i unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

Materiały do pobrania

 

Specyfikacja/dokumentacja urządzeń/systemu:

 

 

 

 

 

Lp.

Nazwa sprzętu

Ilość

1.

Szlaban 2,5-3 m (2 wjazdowe i 2 wyjazdowe)

- wyposażony w pętlę indukcyjną lub inny system/czujniki rozpoznawania pojazdu i kierunku poruszania się pojazdu (szlaban nie może się otworzyć, kiedy nie ma pojazdu)

- oznakowanie świetlne czerwony/zielony zezwalające na wjazd/wyjazd

4

2

Terminal wjazdowy wyposażony co najmniej w :

- wyświetlacz,

- interkom cyfrowy,

- czytnik kart zbliżeniowych,

- skaner kodów kreskowych,

- kamerę do rozpoznawania tablic rejestracyjnych,

- niezbędne odbojnice, ochronę przed uszkodzeniami przez pojazdy

2

3

Terminal wyjazdowy wyposażony co najmniej w:

- wyświetlacz,

- interkom cyfrowy,

- czytnik kart zbliżeniowych,

- skaner kodów kreskowych,

- kamerę do rozpoznawania tablic rejestracyjnych,

- niezbędne odbojnice, ochronę przed uszkodzeniami przez pojazdy,

- czytnik do płatności bezgotówkowych

2

4

Karty plastikowe abonamentowe

500

5

Oznakowanie P wraz z wyświetlaczem dynamicznym treści o ilości dostępnych miejsc przy jednym ze szlabanów wjazdowych – strefa rotacyjna

1

6

Parkomat – kasa automatyczna wyposażona co najmniej w:

- obsługę gotówkową (3 x monety i 2 x papierowe) i bezgotówkowa, w tym obsługa płatności zbliżeniowa,

- wyświetlacz,

- interkom cyfrowy,

- czytnik kodów kreskowych,

- czytnik kart zbliżeniowych,

- drukarkę,

- syrenę alarmową,

- stały monitoring i nadzór,

- system/oprogramowanie do obsługi zdalnej,

- system do obsługi kart abonamentowych z opcją płacenia w parkomacie,

- dodatkowe zamki do kasy/gotówki,

- wiata z zadaszeniem dla klientów – wystająca co najmniej 50 cm poza kasę,

- system umożliwiający płatność bezgotówkową bezpośrednio przy szlabanie wyjazdowym

1

7

Serwer wraz z niezbędnym oprogramowaniem do obsługi i zarządzania systemu parkingowego w wersji web oraz systemu rozpoznawania tablic rejestracyjnych (dopuszcza się wykorzystanie dwóch osobnych serwerów dla każdego systemu oddzielnie). System do obsługi interkomu cyfrowego.

1

8

Szafa serwisowa wraz z niezbędnym wyposażeniem – nagrywarka CCTV do obsługi co najmniej 16 kamer, zasilanie UPS, router z dostępem do internetu, przełączniki aktywne z obsługą PoE dla wszystkich kamer

1

9

Słupy do monitoringu (istnieje możliwość wykorzystania słupów już istniejących – decyzja należy do Wykonawcy)

5 do 7

10

Kamera IP, co najmniej 2MP, IP67, szerokokątna co najmniej 80 stopni, z obsługą kart SD, obsługa PoE

12

11

Wysepki stalowe lub betonowe pod szlabany, oznakowanie i interkomy wraz ze stosownym zabezpieczeniem - odbojnicami

2

12

Montaż urządzeń, dokumentacja powykonawcza i dokumentacja uruchomieniowa + szkolenie personelu Zamawiającego

1

13

Wsparcie i obsługa centrum monitoringu 24/7/365

1

14

Zapewnienie grupy interwencyjnej na terenie Gdańska z czasem reakcji do 1 godziny

1

15

Projekt montażu urządzeń, słupów i kamer

1

16

Inne elementy, które Wykonawca uzna za stosowne i niezbędne do prawidłowego i bezawaryjnego świadczenia usługi

 

 

 

Wspólne przedsięwzięcie inwestycyjne.

 

Wspólne przedsięwzięcie inwestycyjne

Grupa Zarządzająca Pomerania S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Trakt św. Wojciecha 293 C tel. 58 520 94 80( GZP S.A.) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony dot. realizacji wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego, dotyczącego zabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Gdańsku przy ul.:

Srebrniki 1,dzielnica Wrzeszcz Górny

Grupa Zarządzająca Pomerania S.A. z siedzibą w Gdańsku jest właścicielem nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o numerach:

116/27 – pow. gruntu 13 632 m2;

116/34 – pow. gruntu 1 740 m2.

Dojazd do nieruchomości drogą publiczną - ul. Srebrniki.

 

nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Gdańsku Wrzeszczu przy ul. Srebrniki 1, w obrębie 39, działka nr 116/27 o powierzchni 13 632 m2 zabudowanej budynkami: nr 1 administracyjno-biurowym o pow. użytkowej 284,70 m2, nr 2 hotelowo-biurowym o pow. użytkowej 684,00 m2, nr 3 hotelowo-biurowym o pow. użytkowej 246,00 m2, nr 4 oddziałem dziennym o pow. użytkowej 435,30 m2, budowlą podziemną -szczeliną przeciwlotniczą o pow. użytkowej 60,00 m2, budynkiem węzła cieplnego o pow. użytkowej 52,00 m2, objętą księgą wieczystą – KW GD1G/00280850/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku oraz bezpośrednio sąsiadującą nieruchomość gruntową, działka nr 116/34 o pow. 1 740 m2 zabudowaną budynkiem magazynowym o pow. użytkowej 15,39 m2, stopień zużycia technicznego 100%, objętą księgą wieczystą – KW GD1G/00280851/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku.

Budynek nr 1 – Dwór Srebrzysko – wybudowany w XVII wieku, wpisany do rejestru zabytków nieruchomych woj. pomorskiego, na podstawie decyzji nr 657 z dnia 15.10.1973 r. pod numerem 776 – obowiązuje pełna ochrona konserwatorska. Ochronie Konserwatora Zabytków podlega również historycznie wykształcona struktura przestrzenna dawnego założenia dworsko-parkowego wraz z historycznym dziedzińcem i podjazdem oraz rozplanowanie dziedzińca i podjazdu wraz z zielenią.

Budynek o pow. użytkowej 284,70 m 2, murowany, częściowo podpiwniczony, piętrowy z poddaszem i z dobudowaną częścią parterową. Instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, wentylacja grawitacyjna, grzewcza c.o. nieużytkowana, gazowa, teletechniczna. Stan techniczny zły, stopień zużycia technicznego 60%.

Budynek nr 2 – pow. użytkowa 684,00 m2, wybudowany około 1900 roku. Budynek murowany częściowo podpiwniczony, piętrowy. Instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, wentylacja grawitacyjna, grzewcza c.o. nieużytkowana, gazowa, teletechniczna. Stan techniczny zły, stopień zużycia technicznego 90%.

Budynek nr 3 – pow. użytkowa 246,00 m2, wybudowany około 1910 roku. Budynek murowany nie podpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym. Instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, wentylacja grawitacyjna, grzewcza c.o. nieużytkowana, , teletechniczna. Stan techniczny zły, stopień zużycia technicznego 90%.

Budynek nr 4 - pow. użytkowa 435,30 m2, wybudowany około 1930 roku. Budynek murowany całkowicie podpiwniczony, dwupiętrowy. Instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, wentylacja grawitacyjna, grzewcza c.o. nieużytkowana, , teletechniczna. Stan techniczny zły, stopień zużycia technicznego 90%.

Szczelina przeciwlotnicza - pow. użytkowa 6,00 m2, stopień zużycia technicznego 100%.

Teren, na którym znajdują się ww. nieruchomości wg. ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulicy Srebrniki zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr XLV/1553/2005 z dnia 24 listopada 2005 roku w znacznej, przeważającej części przeznaczony jest pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Symbol terenu w planie: 001-M/U32.

Znikoma część działki znajduje się w planie zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz – Cmentarz Centralny Srebrzysko II Uchwała Rady Miasta Gdańska Nr XII/285/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku, na terenie przeznaczonym jako zbiornik retencyjny „Srebrzysko”, odcinek potoku Strzyża.

 

Materiały do pobrania.

 

Szczegółowe warunki realizacji wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego – zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Gdańsku przy ul. Srebrniki 1 w zamian za przeniesienie na GZP S.A. nakładów w postaci odrębnej własności lokali, niezbędnej powierzchni komunikacji oraz miejsc parkingowych w wybudowanym przez inwestora na przedmiotowej nieruchomości budynku/budynkach biurowych lub biurowo-mieszkaniowych

 

Postępowanie przetargowe prowadzone będzie w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego, dwuetapowo.

Zarząd GZP S.A. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru podmiotów, z którymi podejmie negocjacje a także prawo odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawno-finansowych.

 

I etap – zebranie ofert wstępnych

II etap – przeprowadzenie negocjacji z wybranymi oferentami, złożenie przez oferentów wiążących ofert.

Termin składania ofert wstępnych: do 8 października 2018 roku.

 

I etap postępowania

Oferta wstępna powinna zawierać:

1. Opis doświadczenia prowadzonej przez inwestora działalności podobnej do proponowanego zamierzenia inwestycyjnego, wykazanie się realizacją konkretnych inwestycji podobnych oraz opis zrealizowanych projektów w Polsce i poza granicami Polski, czas działania na rynku, itp.,

2. opis zamierzenia inwestycyjnego wraz z deklaracją wykonania inwestycji na własny koszt inwestora,

3. oferowaną GZP S.A. powierzchnię biurową/biurowo-mieszkaniową podaną w % ( plus powierzchnia komunikacji) wraz ze wskazaniem wstępnej lokalizacji (np. parter budynku) oraz miejsca parkingowe/powierzchnię parkingową – ilość/wielkość wraz z wstępną lokalizacją, przy czym przy określeniu powierzchni biurowej/biurowo-mieszkaniowej przeznaczonej dla GZP S.A., winna być wskazana powierzchnia użytkowa całego budynku/budynków na podstawie której będzie liczony %, (plus powierzchnia komunikacji),

4. proponowany termin realizacji inwestycji:

1) od podpisania umowy: przewidywany czas do uzyskania pozwolenia na budowę

2) od uzyskania pozwolenia na budowę do uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokali na powierzchnię biurową, która stanowić będzie własność GZP S.A.

3) informację o możliwości późniejszego zarządzania przez GZP S.A. nowopowstałą powierzchnią biurową,

4) inne informacje istotne według uznania inwestora składającego ofertę,

5) wykaz osób umocowanych do działania w imieniu inwestora (oryginały udzielonych pełnomocnictw).

6) podanie osoby, numeru telefonu i adresu e-mail z którą należy się kontaktować w sprawie złożonej oferty,

5. Dokumenty składane przez inwestora powinny być podpisane przez osobę/y upoważnione do reprezentowania inwestora.

6. Po przeprowadzeniu analizy ofert wstępnych, inwestorzy zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu lub nie do II etapu postępowania.

 

II etap postępowania

 

 1. Przekazanie inwestorom zakwalifikowanym do II etapu szczegółowych informacji dot. współpracy inwestycyjnej, sposobu przygotowania oferty ostatecznej (wiążącej),wysokości wadium,

 2. Udostępnianie informacji o nieruchomości, zapoznanie inwestorów ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości,

 3. Spotkania komisji przetargowej z zakwalifikowanymi do II etapu inwestorami,

 4. Rekomendacja komisji przetargowej wyboru inwestora dla Zarządy GZP S.A.,

 5. Uzyskanie przez GZP zgód organów korporacyjnych,

 6. Podpisanie umowy.

 

 

Wspólne przedsięwzięcie inwestycyjne.

Grupa Zarządzająca Pomerania S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Trakt św. Wojciecha 293 C tel. 58 520 94 80 ( GZP S.A.) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony dot. realizacji wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego, dotyczącego zabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul.:

Jana z Kolna 36,dzielnica Śródmieście

Grupa Zarządzająca Pomerania S.A. z siedzibą w Gdańsku jest użytkownikiem wieczystym gruntu i właścicielem budynku stanowiącą odrębną nieruchomość. Okres użytkowania 5.12.2089 r.

Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa.

Nieruchomość stanowiąca funkcjonalną całość, składa się z następujących części:

- działka nr 830 o pow. 4 716 m2 zabudowana czterokondygnacyjnym budynkiem magazynowo-handlowym o konstrukcji żelbetowej z zapleczem biurowym o pow. ogólnej 5 807 m2 , pow. użytkowej 5 041,82 m2 , studzienkami chłonnymi i rewizyjnymi, wodociągiem zewnętrznym i wewnętrznym, trzema kanałami burzowymi, kanalizacją sanitarną, linią elektroenergetyczną przesyłową, nawierzchnią placu, ogrodzenia, murem oporowym. Budynek wybudowany w latach pięćdziesiątych XX wieku; objęte księgą wieczystą – KW GD1Y/00009628/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych.

- działka nr 831 o pow. 1 232 m2 stanowiąca zaplecze parkingowe dla budynku magazynowo-handlowego; objęta księgą wieczystą – KW GD1Y/00048371/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych.

- działka nr 832 o pow. 86 m2 zabudowana budynkiem trafostacji o pow. zabudowy 42,00 m2 , wybudowanym ok. roku 1950; objęte księgą wieczystą – KW GD1Y/00054614/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość jest ogrodzona, wyposażona w instalację wodociągową, kanalizacyjną, c.o. i c.w. – miejskie, elektryczną, wentylacyjną, teleinformatyczną.

Lokalizacja w centrum miasta, w pobliżu Dworca Głównego Gdyni, Sądy Rejonowego, Hali Targowej oraz torowiska.

Dojazd do nieruchomości drogą gminną - ul. Jana z Kolna.

 

Dla terenu, na którym znajduje się ww. nieruchomość obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony Uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XXXIO/790/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Teren, na którym znajdują się ww. nieruchomości wg. ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przeznaczony jest pod tereny zabudowy usługowej/zabudowy wielorodzinnej.

 Materiały do pobrania.
 

 Szczegółowe warunki realizacji wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego – zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Gdyni przy ul. Jana z Kolna 36 w zamian za przeniesienie na GZP S.A. nakładów w postaci odrębnej własności lokali użytkowych, niezbędnej powierzchni komunikacji oraz miejsc parkingowych w wybudowanym przez inwestora na przedmiotowej nieruchomości budynku/budynkach biurowych lub biurowo-mieszkaniowych

 

Postępowanie przetargowe prowadzone będzie w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego, dwuetapowo.

Zarząd GZP S.A. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru podmiotów, z którymi podejmie negocjacje a także prawo odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawno-finansowych.

 

I etap – zebranie ofert wstępnych

II etap – przeprowadzenie negocjacji z wybranymi oferentami, złożenie przez oferentów wiążących ofert.

 

Pisemne oferty wstępne należy składać do dnia 15 września 2018 roku, na adres:

Grupa Zarządzająca Pomerania  SA 
ul. Trakt św. Wojciecha 293 C, 80-001 Gdańsk 
e-mail: sekretariat@grupa.com.pl 

 

Uwaga !

Ustala się nowy termin składania ofert na dzień 17.09.2018 roku do godziny 14.00

 

I etap postępowania

Oferta wstępna powinna zawierać:

1. Opis doświadczenia prowadzonej przez inwestora działalności podobnej do proponowanego zamierzenia inwestycyjnego, wykazanie się realizacją konkretnych inwestycji podobnych oraz opis zrealizowanych projektów w Polsce i poza granicami Polski, czas działania na rynku, itp.,

2. opis zamierzenia inwestycyjnego wraz z deklaracją wykonania inwestycji na własny koszt inwestora,

3. oferowaną GZP S.A. powierzchnię biurową podaną w % ( plus powierzchnia komunikacji) wraz ze wskazaniem wstępnej lokalizacji (np. parter budynku) oraz miejsca parkingowe/powierzchnię parkingową – ilość/wielkość wraz z wstępną lokalizacją, przy czym przy określeniu powierzchni biurowej przeznaczonej dla GZP S.A., winna być wskazana powierzchnia użytkowa całego budynku/budynków na podstawie której będzie liczony %, (plus powierzchnia komunikacji),

4. proponowany termin realizacji inwestycji:

1) od podpisania umowy: przewidywany czas do uzyskania pozwolenia na budowę

2) od uzyskania pozwolenia na budowę do uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokali na powierzchnię biurową, która stanowić będzie własność GZP S.A.

3) informację o możliwości późniejszego zarządzania przez GZP S.A. nowopowstałą powierzchnią biurową,

4) inne informacje istotne według uznania inwestora składającego ofertę,

5) wykaz osób umocowanych do działania w imieniu inwestora (oryginały udzielonych pełnomocnictw).

6) podanie osoby, numeru telefonu i adresu e-mail z którą należy się kontaktować w sprawie złożonej oferty,

5. Dokumenty składane przez inwestora powinny być podpisane przez osobę/y upoważnione do reprezentowania inwestora.

6. Po przeprowadzeniu analizy ofert wstępnych, inwestorzy zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu lub nie do II etapu postępowania.

 

II etap postępowania

 

 1. Przekazanie inwestorom zakwalifikowanym do II etapu szczegółowych informacji dot. współpracy inwestycyjnej, sposobu przygotowania oferty ostatecznej (wiążącej),wysokość wadium,

 2. Udostępnianie informacji o nieruchomości, zapoznanie inwestorów ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości,

 3. Spotkania komisji przetargowej z zakwalifikowanymi do II etapu inwestorami,

 4. Rekomendacja komisji przetargowej wyboru inwestora dla Zarządy GZP S.A.,

 5. Uzyskanie przez GZP zgód organów korporacyjnych,

 6. Podpisanie umowy. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego na inwestora nastąpi bez obciążenia hipotecznego.

 

Nieruchomość na sprzedaż

 

Grupa Zarządzająca Pomerania S.A. z siedzibą w Gdańsku sprzeda nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Gdańsku przy ul. Trakt św. Wojciecha 293, w obrębie 109, w skład której wchodzą min. działki nr 137/24 i 138/2 o łącznej powierzchni 7234 m2  zabudowane budynkiem Dworu Ferberów o powierzchni użytkowej 708 m2, objętą księgą wieczystą – KW GD1G/00280852/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku.

Lokalizacja bezpośrednio przy drodze DK 91 pomiędzy Gdańskiem a Pruszczem Gdańskim, dzielnica Orunia – św. Wojciech – Lipce.

Budynek Dworu Ferberów – obiekt o trzech kondygnacjach naziemnych, podpiwniczony z poddaszem.

Instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, grzewcza, gazowa, teleinformatyczna.

Dostęp do drogi publicznej DK 91 ul. Trakt św. Wojciecha, poprzez drogę wewnętrzną stanowiącą własność Skarbu Państwa.

Dwór Ferberów znajduje się w granicach zespołu rezydencjonalnego w Gdańsku – Lipcach wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 1050(901) decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 04 lutego 1984 roku. Zespół ten został wpisany indywidualnie do ww. rejestru i nie stanowi układu urbanistycznego w rozumieniu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Na terenie nieruchomości nie znajdują się pomniki przyrody, nieruchomość nie leży w strefie ochrony konserwatora przyrody.

Obiekt wymaga remontu.

Dla terenu, na którym znajduje się ww. nieruchomość nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Według ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr XVIII/431/07 z dnia 20 grudnia 2007 roku przewidywany kierunek zmian w strukturze przestrzennej i przeznaczeniu terenu na którym nieruchomość jest zlokalizowana określono jako: dominujące: zabudowa produkcyjno-usługowa.

Cena: 2 112 000,00 PLN

Oferty i zapytania prosimy kierować na adres: 
Grupa Zarządzająca Pomerania  SA 
ul. Trakt św. Wojciecha 293 C, 80-001 Gdańsk 
e-mail: sekretariat@grupa.com.pl

 
 

Wszelkie Prawa Zastrzezone 2008 Pomerania S.A. Projekt IQ.pl