KONTAKT

Sekretariat
+48 58 520 94 80,
kom: 501 009 332 

sekretariat@grupa.com.pl


Dział Księgowości

+48 58 520 94 86


Dział Zarządzania Nieruchomościami
+48 58 520 94 84

Zajazd LIPCE
kom.: 537-878-875

Przetarg na roboty budowlane rozbiórkowe

 

 

Zarząd Grupy Zarządzającej Pomerania S.A. z siedzibą w Gdańsku ul. Trakt św. Wojciecha 293 C, ogłasza przetarg nieograniczony na:

Rozbiórkę budynku magazynowo-biurowego, czterokondygnacyjnego o konstrukcji żelbetowej, prefabrykowanej – kubatura 19 200 m3 oraz usunięcie muru oporowego o konstrukcji żelbetowej długości 26,60 m  przy ul. Jana z Kolna 36 w Gdyni

 

Pożądany termin realizacji – cztery miesiące od podpisania umowy.     

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Wymagane wadium w wysokości 30 000,00 PLN

Wymagane należyte zabezpieczenie umowy w wysokości 5 %  ceny ofertowej brutto.

Materiały do pobrania:

                                                       SIWZ

                                                       STWiOR

                                                       Projekt, pozwolenie na rozbiórkę

                                                                       Pozwolenie na rozbiórkę JzK 36

                                                                       Projekt rozbiórki JzK 36

                                                                       Projekt rozbiórki schemat JzK 36

                                                       Przedmiar

Przedmiar nie jest podstawą do sporządzenia oferty.

Oferta powinna być sporządzona na podstawie dokumentacji projektowej i oględzin w terenie.

 

Termin składania ofert do dnia 31 marca 2020 r., godz. 10 00 - sekretariat spółki.

 

Zarząd GZP S.A. zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu na każdym etape, bez podania przyczyn.

 


Nieruchomość na sprzedaż

 

Grupa Zarządzająca Pomerania S.A. z siedzibą w Gdańsku sprzeda nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Gdańsku przy ul. Trakt św. Wojciecha 293, w obrębie 109, w skład której wchodzą min. działki nr 137/24 i 138/2 o łącznej powierzchni 7234 m2  zabudowane budynkiem Dworu Ferberów o powierzchni użytkowej 708 m2, objętą księgą wieczystą – KW GD1G/00280852/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku.

Lokalizacja bezpośrednio przy drodze DK 91 pomiędzy Gdańskiem a Pruszczem Gdańskim, dzielnica Orunia – św. Wojciech – Lipce.

Budynek Dworu Ferberów – obiekt o trzech kondygnacjach naziemnych, podpiwniczony z poddaszem.

Instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, grzewcza, gazowa, teleinformatyczna.

Dostęp do drogi publicznej DK 91 ul. Trakt św. Wojciecha, poprzez drogę wewnętrzną stanowiącą własność Skarbu Państwa.

Dwór Ferberów znajduje się w granicach zespołu rezydencjonalnego w Gdańsku – Lipcach wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 1050(901) decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 04 lutego 1984 roku. Zespół ten został wpisany indywidualnie do ww. rejestru i nie stanowi układu urbanistycznego w rozumieniu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Na terenie nieruchomości nie znajdują się pomniki przyrody, nieruchomość nie leży w strefie ochrony konserwatora przyrody.

Obiekt wymaga remontu.

Dla terenu, na którym znajduje się ww. nieruchomość nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Według ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr XVIII/431/07 z dnia 20 grudnia 2007 roku przewidywany kierunek zmian w strukturze przestrzennej i przeznaczeniu terenu na którym nieruchomość jest zlokalizowana określono jako: dominujące: zabudowa produkcyjno-usługowa.

Cena: 2 112 000,00 PLN

Oferty i zapytania prosimy kierować na adres: 
Grupa Zarządzająca Pomerania  SA 
ul. Trakt św. Wojciecha 293 C, 80-001 Gdańsk 
e-mail: sekretariat@grupa.com.pl

 
 

Wszelkie Prawa Zastrzezone 2008 Pomerania S.A. Projekt IQ.pl